Dokumenty

Na tejto podstránke nájdete najdôležitejšie dokumenty knižnice, ktoré sú základom jej fungovania. Ide o:

  • zriaďovaciu listinu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove vydanú Ministerstvom kultúry SR ako jej zriaďovateľom. Je to základný dokument, ktorého obsahom je nielen názov a sídlo knižnice, dátum jej zriadenia a priradené identifikačné číslo, ale najmä poslanie a predmet činnosti, ktorú je oprávnená a zároveň povinná vykonávať
  • organizačný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Prešove charakterizujúci organizáciu práce v knižnici
  • knižničný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, ktorý je základným dokumentom vo vzťahu k používateľovi
  • kontrakt, ktorý je každoročne uzatváraný medzi Ministerstvom kultúry SR a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove ako plánovací a organizačný dokument definujúci finančné a nefinančné vzťahy medzi zriaďovateľom a podriadenou organizáciou
  • správy o činnosti a hospodárení Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, ktoré v pravidelných intervaloch prezentujú prácu knižnice za posledný rok
  • zmluvy, objednávky, faktúry pravidelne zverejňované knižnicou ako povinnou osobou v súlade s platnou slovenskou legislatívou