Rómske divadlo - tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne

 

Perex:
Rómska kultúra nepozná hranice, čo dokazuje projekt troch partnerov z Maďarska, Česka a Slovenska. Tvorí ju nielen hudba, spev a tanec, ale aj divadlo. Zaujímavé divadelné predstavenia prinášajú príbehy zo života rómskej menšiny v rámci jedinečného projektu, ktorý zdôrazňuje hodnoty Rómov ako najväčšej menšiny v Európe. Okrem divadla prináša aj výstavy obrazov a fotografií a prezentácie o rómskej kultúre všeobecne.

VISEGRAD FUND

The Roma are the largest and most disadvantaged ethnic minority in the region and also the most hated one – proved by the Eurobarometer. Their perception by the majority and themselves should be improved.

Although the Roma theater has century long history and there is current active Roma theaters it doesn’t have relevant visibility in the cultural and education main stream and the initiatives are quite isolated.

We realized the world’s only international Roma theater festival in 2017 and 2018 in Budapest. We and the Czech partner also realized numerous professional theater performances but didn’t perform in each other countries. The Slovakian partner has the richest - but hardly known - collection regarding Roma culture in the region, and also dramatized some literature work.

The experiences of the main applicant proved that showing the potential of active citizens, who react on challenges by making responsible decisions, being active and initiate some changes in their own life and the ones in their surroundings – which are relevant in the case of dramatic heroes – can foster the empowerment of Roma communities – as it happened parallel in the cases of different national and ethnic groups in history (e.g.: Ancient Greece, the England of Elisabeth or the 19th century of the Visegrad country nations).

The highlighting of the values of active Roma dramatic characters can develop the perception of the majority on Roma communities and empower the community members themselves.

Partners:
ARA Art: https://www.araart.cz
The State Scientific Library in Prešov: http://www.svkpo.sk

Visegrad Fund:
https://www.visegradfund.org

 

Vyšehradský fond

Rómovia sú najväčšou a najviac znevýhodnenou etnickou menšinou v regióne a tiež najnevidenejšou, čo dokazuje Eurobarometer. Zlepšenie by malo nastať v ich vnímaní majoritou a tiež vo vnímaní seba samotných.

Napriek tomu, že rómske divadlo má storočnú históriu a aj v súčasnej dobe existujú aktívne rómske divadlá, nemá relevantné zviditeľnenie v hlavnom prúde kultúry a vzdelávania. Iniciatívy a aktivity, ktoré vyvíjajú divadlá, sú izolované.

V roku 2017 a 2018 v Budapešti The Independent Theater (Nezávislé divadlo z Budapešti) zrealizovalo jediný medzinárodný festival rómskeho divadla na svete. The Independent Theater z Maďarska a ARA ART z Prahy z Českej republiky uskutočnili množstvo domácich profesionálnych divadelných predstavení, ale oba tieto zoskupenia nikdy neúčinkovali v zahraničí. Štátna vedecká knižnica v Prešove má najbohatšiu, ale málo známu, hlavne v zahraničí, zbierku rómskej kultúry (digitálne kultúrne objekty) v regióne. Štátna vedecká knižnica v Prešove tiež zdramatizovala niektoré literárne diela.

Skúsenosti hlavného žiadateľa (The Independent Theater z Budapešti) dokázali, že tým, že ukážu potenciál aktívnych občanov, ktorí reagujú na výzvy zodpovednými rozhodnutiami, tým, že sú aktívni a iniciujú niektoré zmeny vo svojom živote a vo svojom okolí - ktoré sú relevantné v prípade dramatických hrdinov - môžu podporovať posilnenie postavenia rómskych komunít - ako sa to stalo súbežne v prípade rôznych národných a etnických skupín v histórii (napr . staroveké Grécko, Anglicko za vlády kráľovnej Alžbety I. alebo vyšehradské národy v 19. storočí.)

Kladenie dôrazu na hodnoty a ich zvýraznenie aktívnymi rómskymi dramatickými postavami môže rozvinúť vnímanie a pohľad majority voči rómskym komunitám a môže posilniť samotných členov komunity.

Žiadateľ:
http://independenttheater.blogspot.com/

Partneri:
ARA Art: https://www.araart.cz
Štátna vedecká knižnica v Prešove: http://www.svkpo.sk

Vyšehradský fond:
https://www.visegradfund.org

Partner pre podujatie ŠVK v Budapešti:
Slovenský inštitút v Budapešti

logo Medzinárodného vyšehradského fondu   logo Slovenského inštitútu