Knižničný poriadok

Je dokumentom, ktorý knižnica pripravuje a vydáva v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a gelériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z..

Knižničný poriadok ŠVK upravuje vzťahy knižnice smerom k používateľom a stanovuje pravidlá, ktoré sú používatelia povinní dodržiavať. Jeho súčasťou sú napr. pravidlá registrácie používateľov, poriadok čitárne a študovní, výpožičný poriadok dokumentov knižničného fondu.

Vzhľadom na spoplatňovanie niektorých poskytovaných služieb je súčasťou knižničného poriadku aj cenník knižnično-informačných služieb.