Portál v cloude – kultúra otvorená všetkým

Názov projektu: Portál v cloude – kultúra otvorená všetkým

Názov a sídlo prijímateľa: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov

Verejné pripomienkovanie projektového zámeru Portál v cloude – kultúra otvorená všetkým.

Štátna vedecká knižnica v Prešove ako žiadateľ projektu evidovanom na portáli MetaIS pod kódom projekt_2455 (https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/9426ef99-7ce6-4d04-5576-2140904fc650/cimaster?tab=basicForm)  v súlade s §4 bod 10 vyhlášky 401/2023 Z. z. sprístupňuje na verejné pripomienkovanie výstupy projektu Portál v cloude – kultúra otvorená všetkým.

Popis projektu:

Súčasťou Štátnej vedeckej knižnice v Prešove je odborné pracovisko dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, a to od roku 2012, kedy vzniklo ako výstup národného projektu. Do portfólia jeho aktivít patrí mapovanie, dokumentovanie, spracovanie a uchovanie rómskej kultúry formou digitálnych kultúrnych objektov a ich sprístupňovanie širokej verejnosti prostredníctvom prezentačného portálu inštitúcie https://www.portalsvk.sk/.  Na portáli knižnica sústreďuje komplexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách, umení a iných oblastiach života rómskej komunity na jednom mieste.

Na portáli sú umiestnené  digitálne kultúrne objekty vo forme videa, audia, obrázku, či dokumentu. Ročne ich počet pravidelne pribúda a návštevnosť portálu stúpa. Portál je situovaný na serveroch knižnice a hardvér, na ktorom je prevádzkovaný bol zakúpený v roku 2013. Výrobca už ukončil jeho hardvérovú podporu, je opotrebovaný a potrebuje výmenu.

Knižnica sa rozhodla presunúť portál na spoľahlivejšiu platformu a to do vládneho cloudu, čo je efektívnejším riešením sprístupnenia obsahu, než investícia do výmeny a údržby hardvérových riešení.

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť služieb portálu pre používateľov, zabezpečiť fungovanie a pravidelné aktualizovanie spoľahlivej služby v rámci vládneho cloudu, zefektívniť jeho prevádzku a poskytované služby.  Zavedením moderných a účelových technologických riešení sa zabezpečí dôvernosť, dostupnosť a integrita obsahu a zamedzia sa výpadky portálu. Novým riešením sa zintenzívni prezentácia kultúry širokej verejnosti so zohľadnením nových vývojových trendov,  pozdvihne sa produktivita portálu a zlepší sa spokojnosť používateľov v záujme zabezpečenia ich vzdelávacích a kultúrnych potrieb.

Optimalizáciou služieb portálu jeho presunutím na verejnú časť vládneho cloudu sa zaistí automatizácia procesov pri havarijných stavoch, zachová sa úroveň ponúkaných služieb v rámci verejných poskytovateľov cloudových služieb a zníži sa spotreba hardvérových zdrojov. Použitím architektúry postavenej na technológii verejne dostupných cloudových poskytovateľov, ktorí zabezpečujú a zefektívňujú poskytované služby, sa dosiahne lepšia ochrana voči hackerským útokom, zvýši sa kybernetická a informačná bezpečnosť a zlepší sa dostupnosť služieb portálu pre všetkých.

Pripomienky k projektu je možné zaslať v dole uvedenom „pripomienkovom formulári“ na e-mailovú adresu: projekt@svkpo.gov.sk do 31. 5. 2024.

Dokumenty na stiahnutie: