Verejné obstarávanie

 

Profil verejného obstarávateľa

Štátna vedecká knižnica v Prešove je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác  je povinná používať pravidlá a postupy určené zákonom o VO.

Proces zadávania zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác knižnica realizuje v súlade s internou Smernicou o uplatňovaní postupov verejného obstarávania v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove a plánom verejného obstarávania knižnice na príslušný kalendárny rok, resp. na základe mimoriadnych opodstatnených požiadaviek.

Knižnica zverejňuje informácie o verejnom obstarávaní podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní v profile verejného obstarávateľa, ktorý je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie na linke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/607

Knižnica je podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správne majetku štátu v znení neskorších predpisov správcom majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. Podľa § 8d zákona je povinná evidovať do registra ponúkaného majetku štátu ten spravovaný majetok, ktorý vyhlási za prebytočný (určený na predaj) alebo dočasne prebytočný (určený na prenájom).