Elektronická zbierka

ŠVK v Prešove Vám okrem klasických tlačených dokumentov ponúka aj prístup do elektronickej zbierky s množstvom odborných a populárno-náučných informácií, špecifických informácií z legislatívy a pod.

Elektronické zdroje prístupné používateľom zdarma

ARCANUM

Plnotextová databáza Arcanum Digitheca (ADT) predstavuje najväčšiu digitálnu zbierku periodík v Maďarsku. Umožňuje vyhľadávanie, prístup a štúdium zdigitalizovaných dokumentov, tlačených zdrojov uhorských, teda maďarských, ale aj slovenských dejín. Dominuje v nej periodická tlač (vedecké a odborné časopisy, týždenníky, denníky a i.), ale zastúpené sú aj encyklopédie a lexikóny, kalendáre, výročné správy i ročenky a iné dokumenty vydané v maďarskom jazyku. Stránka databázy Arcanum je v maďarskom, rumunskom a anglickom jazyku.
Databáza je sprístupnená v priestoroch študovne starých tlačí a v čitárni na Hlavnej 99, v priestoroch všeobecnej študovne na Námestí mládeže 1.

BEZPEČNOSŤ V PRAXI

Odborný portál, ktorý komplexne rieši všetky oblasti bezpečnostného manažmentu: Kybernetická bezpečnosť, Ochrana osobných údajov, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Ochrana pred požiarmi, Ochrana životného prostredia, Ochrana osôb a majetku. Súčasťou databázy sú odborné články, príklady z praxe, interné firemné predpisy, vzory zmlúv, komentáre k zákonom a ďalšie. Používateľ má zároveň k dispozícii Zbierku zákonov SR, Zbierku zákonov ČR a TOP témy a články v Aktualitách. Databáza je sprístupnená v priestoroch čitárne na Hlavnej 99 a v priestoroch všeobecnej študovne na Námestí mládeže 1.

BOOKPORT

Online knižnica elektronických kníh obsahuje vyše 9 500 titulov z odbornej a populárno-náučnej literatúry prístupných v plných textoch. Podmienkou prístupu je prvotná osobná registrácia používateľa v priestoroch knižnice na Námestí mládeže 1, čo umožní vzdialené využívanie služby počas celej doby platnosti registrácie ako používateľa knižnice. Elektronické knihy, ktoré sú súčasťou databázy je možné čítať online na webe alebo offline prostredníctvom aplikácie v tablete alebo v mobile s operačným systémom Android alebo iOS. Najviac bude možné stiahnuť si naraz 10 kníh na offline čítanie aj tam, kde nie je prístup na internet. Službu je dostupná najviac na 3 rôznych zariadeniach jedného používateľa.

CAMBRIDGE E-BOOKS

Databáza elektronických kníh vydavateľstva Cambridge University Press ponúka knižné tituly z rôznych vedných odborov: manažment, ekonómia, filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia, lingvistika, literatúra, história, slavistika, filológia...
Prvým krokom k využitiu je prihlásenie sa do privátnej zóny na našej webovej stránke, kde je zverejnený používateľský manuál, zoznam už zakúpených elektronických titulov a odkaz na prístup k plným textom elektronických kníh.

EPI

Poskytuje používateľovi v aktuálnom čase online prístup k ekonomickým a právnym informáciám, prostredníctvom produktov Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia, Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia, Predpisy EÚ, Rozhodnutia súdov, Komentáre k zákonom, Vzory zmlúv a právnych podaní, Finančný spravodajca, Účtovné súvzťažnosti, Obchodný vestník, Eurokódex komentár k Zákonníku práce, EPI GDPR v praxi.
Databáza je sprístupnená v priestoroch čitárne na Hlavnej 99 a v priestoroch všeobecnej študovne na Námestí mládeže 1.

STN ONLINE

Databáza slovenských technických noriem umožňuje prezerať a čítať aktuálne alebo aj zrušené normy.
Databáza je sprístupnená v čitárni na Hlavnej 99 a v priestoroch všeobecnej študovne na Námestí mládeže 1.

PORTÁL ŠVK

Prezentačný portál digitálneho obsahu knižnice prináša digitálne kultúrne objekty na tému rómska kultúra vo forme videí, audií, fotografií a skenov.

Okrem prístupu k plateným zdrojom je možné využiť aj voľne dostupné elektronické informačné zdroje.