Ochrana osobných údajov

V súvislosti s účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) tiež známym pod skratkou GDPR (ďalej len Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018 Štátna vedecká knižnica v Prešove spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.