Zmluvy

Štátna vedecká knižnica v Prešove ako povinná osoba  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť  zverejňovať uzavretie zmluvy podľa § 5a v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.

Zmluvy Štátnej vedeckej knižnice v Prešove platné a účinné k 9. 7. 2010 môžete nájsť na stránke Ministerstva kultúry SR https://registerkultury.gov.sk/zmluvy/ .