O nás

Poslanie

na stránkach Štátnej vedeckej knižnice v Prešove na mieste, kde spájame moderné technológiea bohatý obsah knižničného archívu.

Aby knižnice a internet existovali v symbiózea navzájom sa dopĺňali. Štátna vedecká knižnica v Prešove je tu pre Vás

Vízia

Víziou ŠVK je vybudovať Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove ako modernú kultúrnu a informačnú inštitúciu 21. storočia, ktorá bude poskytovať nielen klasické knižničné služby, ale bude predstavovať dôležitú informačnú základňu a nevyhnutnú súčasť celoživotného vzdelávania.

Pod vybudovaním modernej kultúrnej a informačnej inštitúcie rozumieme kvalitné a efektívne priestorové, organizačné, technické, technologické a personálne riešenie, ktoré knižnici umožní:

zaradiť ju medzi špičkové informačné a kultúrne inštitúcie svojho druhu, uplatňovať na všetkých úsekoch jej činnosti progresívne a viditeľné inovácie, poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby s využitím moderných informačných a komunikačných technológií, zabezpečovať pravidelnú prezentáciu vlastnej činnosti a podujatí mesta a ostatných regionálnych organizácií a podnikateľských subjektov. ŠVK sa prispôsobuje požiadavkám doby a svoju činnosť zameriava tak, aby bola knižnica pre svojich používateľov prínosom. Všetko duchovné bohatstvo obsiahnuté v tlačených a elektronických dokumentoch sprostredkováva záujemcom, ktorí pomocou moderných informačných a komunikačných technológií budú môžu informačný potenciál knižnice naplno využi

Snaženie knižnice smeruje k vytvoreniu podmienok pre výstavbu modernej účelovej budovy knižnice - významnej kultúrnej stavby, kde sa bude snúbiť história so súčasnosťou. Výstavbou modernej budovy sledujeme vytvorenie priateľského a kultivovaného prostredia pre štúdium, vzdelávanie, bádanie, výskum a kultúrne vyžitie.