Duchovná kultúra pod Karpatmi v hodnotových interakciách (osobnosti – pramene – dejiny)

Vedecké kolokvium - Duchovná kultúra pod Karpatmi v hodnotových interakciách (osobnosti – pramene – dejiny) - sa uskutoční 28. 2. 2024  na Námestí mládeže 1, Prešov. Je usporiadané počas Roka kresťanskej kultúry. Ide o celoslovenský projekt, ktorého snahou je priblížiť spoločnosti kresťanskú kultúru aj prostredníctvom odborných podujatí.

Kolokvium, ktoré pripravilo oddelenie historických knižničných fondov ŠVK v Prešove,  má interdisciplinárny charakter. Venuje sa aktuálnym výsledkom výskumov zameraných na literárnu tradíciu a medzikonfesionálny dialóg v prostredí východného Slovenska a pod Karpatmi. Priestor sa ponechal výskumu pramennej bázy z oblasti slavistiky a knižnej kultúry, jej zachovaniu a sprístupneniu, jednotlivým osobnostiam a ich  dielu, interpretácii dejinných kontextov a dokumentovaniu unikátnych prameňov.

Obsah plagátu k podujatiu v texte.

Program podujatia:

09.00 – 09.30      Prezentácia účastníkov

09.30                   Otvorenie

09.30 – 11.00 (moderuje doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD.)

  • PhDr. Mária Ňachajová doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. - Slavistika v ŠVK v Prešove
  • prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. - Z výskumu cyrilskej písomnej tradície v interkultúrnej komunikácii: na príklade historickej mukačevskej cirkvi
  • PhDr. Jozef Šelepec - Grafické zvláštnosti v cirkevnoslovanských rukopisoch juhokarpatskej oblasti (Mukačevká eparchia)

       Diskusia

11.00 – 11.15 Prestávka

11.15  – 12.45 (moderuje prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.)

  • PhDr. Juraj Gradoš, PhD. - Schematizmus ako prameň histórie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
  • Mgr. Peter Jambor - Vplyv a prínos kňazskej činnosti v živote vidieckeho a mestského obyvateľstva (na príklade vybratých udalostí)
  • doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. - Katalógy cirkevných (osobných) knižníc ako prameň k výskumu  historických knižníc

        Diskusia   

12.45 – 13.45 Obed

13.45 – 14.45 (moderuje Mgr. Lucia Němcová, PhD.)

  • doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. - Hodnotové postoje Jonáša Záborského v zrkadle jeho chrámových rečí
  • Mgr. Svetlana Žeňuchová Šašerina, PhD. - Z problematiky výskumu poučiteľných evanjelií v historickej Mukačevskej eparchii

        Diskusia

14.45 – 15.00 Prestávka

 15.00 – 16.00 (moderuje Mgr. Svetlana Žeňuchová Šašerina, PhD.)

  • ThLic. Michal Glevaňák - Mikuláš Homičko, profesor užhorodského gymnázia a jeho učebnica „Наука православно-христіанскаго богословіа догматическаго“ (1864) v Historickom knižnom fonde UK
  • Mgr. Michal Falat, PhD. - Rusínska inteligencia a jej úsilie o uplatnenie v politickom a spoločenskom živote po vzniku Československa

        Diskusia

 16.30 Záver

 

Späť na kalendár podujatí