Vojna a školstvo – vojna a spoločnosť – vojna a každodenný život (pramene, dobová tlač a literatúra)

Pozývame Vás na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove (Nám. mládeže 1, Prešov) v dňoch 18. – 19. 6. 2024.

Vedecká konferencia tematicky nadväzuje na konferenciu z roku 2023 (Vojna a mier v dejinách, knižnej kultúre a v prameňoch), ktorá poukázala na ďalšie možnosti výskumu. Chceme ňou upozorniť na viacero udalostí, pamiatok, ale aj hodnôt, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Vedecká konferencia je usporiadaná v spolupráci so Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV – sekciou pre dejiny knižnej kultúry. Pripomíname si ňou 110. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny.

Jednotlivé referáty sú rozdelené do šiestich tematických blokov, ako školstvo a život vo vojne a po nej;  knižná kultúra; 1. svetová vojna – kultúra života – reflexia a pramene; v čase vojen i medzi nimi; 2. svetová vojna, obete a hrdinovia; pramene, pamiatky – ochrana a sprístupnenie, či literatúra, reflexia vojny a súčasný stav.   Venujú sa teda  nielen vojnovej problematike cez zachované archívne pramene, ale aj  cez staré tlače, periodiká, kroniky, literatúru, pohľadnice, hmotné pamiatky – pamätníky, jednotlivé osobnosti a ich dielo, v ktorom sa odráža vojnový stav a realita života najmä v období 1. a 2. svetovej vojny.

Obsah plagátu k podujatiu v texte.

Program konferencie:

18. jún 2024

08.00 – 08.45  Prezentácia účastníkov

08.45 – 09.00  Otvorenie konferencie

I. blok: Školstvo a život vo vojne a po nej

9.00 – 9.15 Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. (Prešov) - Každodenný život Prešovčanov počas obliehaní v 17. storočí

9.15 – 9.30 Mgr. Gabriela Oľšavská (Prešov) - Ľudová a meštianska dievčenská škola I. evanjelickej a. v. cirkevnej obce v Prešove počas 1. svetovej vojny

9.30 – 9.45 Mgr. Veronika Timuľáková (Jasov) - Hlavné gymnázium jasovských premonštrátskych kanonikov v Košiciach v období „Veľkej vojny“ (1914 – 1918)

9.45 – 10.00 doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc. – Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. (Košice) - Nepokojné časy učenia: vzdelávanie a výchova v období Slovenskej republiky 1939 – 1945

10.00 – 10.15 Mgr. Lucia Sotáková, PhD. (Banská Bystrica) - „Začnite s vysťahovaním!“ – fenomén zapojenia študentov a pedagógov do Slovenského národného povstania (na príklade mesta Banská Bystrica)

10.15 – 10.30 Mgr. Lucia Heldáková, PhD. – Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. (Košice) - Cesta od rozkvetu k transferu. Nemecký vzdelávací systém na Slovensku v rokoch 1939 – 1945

10.30 – 10.45 PhDr. Adam Bielesz, PhD. (Bratislava) - Realizácia nariadenia SNR o poštátnení internátov na príklade internátu františkánskeho gymnázia v Malackách

10.45 – 11.00 Diskusia

11.00 – 11.15 Kávová prestávka

II. blok: 1. svetová vojna – kultúra života – reflexia a pramene

11.15 – 11.30 PhDr. Juraj Červenka (Trnava) - Futbalové dianie v Prešporku počas prvej svetovej vojny 

11.30 – 11.45 PhDr. Františka Sarnecká, PhD. (Stará Ľubovňa) - Denník vojaka z prvej svetovej vojny, autentický pohľad účastníka 1. svetovej vojny zo zbierkového fondu ĽM

11.45 – 12.00 PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA (Košice) - „Snáď sa boje čoskoro skončia...“

12.00 – 12.15 Mgr. Vladimír Julián Ševc (Kežmarok) - Kežmarok vo víre prvej svetovej vojny

12.15 – 12.30 Mgr. Daniela Reľovská (Stará Ľubovňa) - Rodina Zamoyských, život šľachticov počas svetových vojen

12.30 – 12.45 Diskusia

12.45 – 14.00 Obed

III. blok: V čase vojen i medzi nimi

14.00 – 14.15  Mgr. Mária Ondriová, PhD. (Prešov) - Vojnové udalosti v kronikách obcí v okrese Stará Ľubovňa

14.15 – 14.30 doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. (Prešov) - Vojnové roky na stránkach kroník – Prešov (a jeho vybrané mestské časti)

14.30 – 14.45 Mgr. Kamila Fircáková (Bratislava) - Obrana vlasti ako poslanie a profesionálna práca: zo života Školy pre výchovu dôstojníkov v zálohe v Košiciach

14.45 – 15.00 Mgr. Miroslava Gallová, PhD. (Košice) - Dobové názory na prácu žien v prvej polovici 20. storočia (s dôrazom na obdobie prvej a druhej svetovej vojny)

15.00 – 15.15 Mgr. et Mgr. Tajana Gerbocová, PhD. (Bratislava) - Osvetový zväz pre Slovensko v Bratislave

15.15 – 15.30 Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. (Košice) - „za čias Maďarov“: Pribeník, obec pri hranici, 1938 – 1944

15.30 – 15.50 Diskusia

16.30 – 18.00 Exkurzia: Vzdelaním k úspechu (Lektoruje: Mgr. A. Sivaničová)

19. jún 2024

IV. blok: 2. svetová vojna, obete a hrdinovia; pramene, pamiatky – ochrana a sprístupnenie

8.30 – 8.45 Mgr. Martin Krejčí (Martin) - Slovenské národné povstanie a 2. svetová vojna na pohľadniciach vo fonde Slovenskej národnej knižnice

8.45 – 9.00 Mgr. Lukáš Volentier, PhD. (Banská Bystrica) - Obranné postavenia v priestore Kremničky – miesto tragédie a piety

9.00 – 9.15 dr Małgorzata Bańkowska (Kalisz) - Między patriotyzmem a kolaboracją – Jan Emil Skiwski i jego poglądy kulturalno-polityczne (Medzi vlastenectvom a kolaboráciou Jan Emil Skiwski a jeho kultúrno-politické názory)

9.15 – 9.30 Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD. (Prešov) - Memoriálne objekty a pamätné miesta vojny (1941 – 1944) na území Bieloruskej republiky

9.30 – 9.45 Kávová prestávka

9.45 – 10.00 Mgr. Marek Fišer – Mgr. Tomáš Kykal (Praha) - Digitální studovna Ministerstva obrany ČR jako nástroj na zpřístupnění digitalizovaných pramenů s vojenskou tematikou

10.00 – 10.15 Mgr. Naděžda Kruglová – Mgr. Jan Kouřimský (Praha) - Archivní prameny týkající se osob židovského původu perzekvovaných za druhé světové války ve fondech Národního archivu. Zpracování, přístupnost a využití

10.15 – 10.30 Mgr. Lenka Bischof, PhD. (Rožňava) - Vojna a pamiatková starostlivosť na Slovensku – ako prvá a druhá svetová vojna s ich dôsledkami ovplyvnili vývoj pamiatkovej starostlivosti na území dnešného Slovenska

10.30 – 10.50 Diskusia

10.50 – 12.00 Obed

V. blok: Knižná kultúra

12.00 – 12.15 Mgr. Barbora Vychytilová (Bratislava) - Oslavné reči na prelátov a magnátov Uhorska v promočnej tlači z 18. storočia

12.15 – 12.30 dr Tomasz Stolarczyk (Łódź) - Kasaty klasztorów i ich bibliotek z terenów Polski Środkowej w następstwie represji po powstaniu styczniowym (Likvidácia kláštorov a ich knižníc v tzv. ruskom zábore Poľska ako súčasť represií po januárovom povstaní 1863)

12.30 – 12.45 Mgr. Viktor Szabó (Košice) - Spišská šľachta a meštianstvo na stránkach novín Szepesi Lapok v čase prvej svetovej vojny (1914 – 1918)

12.45 – 13.00 PhDr. Anna Jónásová (Galanta) - Osudy židovských tlačiarní a ich majiteľov počas druhej svetovej vojny (Tlačiareň Samuela Neufelda v Galante a Dávida Kollmana v Šali)

13.00 – 13.15 Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D. (Opava) - Velká válka (1914 – 1918) v exlibris na stránkách periodika Jahrbuch der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft

13.15 – 13.30 Diskusia

13.30 – 13.45 Kávová prestávka

VI. blok: Literatúra, reflexia i súčasný stav

13.45 – 14.00 doc. PaedDr. Martina Petríková, PhD. (Prešov) - Život a smrť, vojna a mier v slovenskej predumeleckej literatúre: na príklade vybraných vojenských a regrútskych piesní z Národných spievaniek

14.00 – 14.15 PhDr. Adriana Amir, PhD. (Prešov) - Vojna Ruska proti Ukrajine z pohľadu jazyka

14.15 – 14.30 Mgr. Larysa Padyak – Mgr. Olesya Shelak (Užhorod) - Соціально-культурне значення діяльності Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка в умовах російсько-української війни (Spoločensko-kultúrny význam činnosti Zakarpatskej regionálnej univerzálnej vedeckej knižnice Fedira Potušnjaka v podmienkach rusko-ukrajinskej vojny)

14.30 – 14.45 Maryna Babenko-Zhyrnova, PhD. (Kyjev – Košice) - Дискурс війни на сторінках електронного часопису »Посестри. Українська і польська література« (Vojnový diskurz na stránkach on-line časopisu »Посестри« (Posestry). Ukrajinská a poľská literatúra)

14.45 – 15.00 Mgr. Veronika Dadajová, PhD. (Prešov) - Didaktický význam ukrajinskej beletrie pri šírení osvety v minulosti a v súčasnosti v kontexte univerzitného vzdelania

15.00 – 15.15 Diskusia

15.15  Zakončenie rokovania

16.00 – 17.00 Exkurzia: ŠVKPO - Výstava Učebnice v období 1. Československej republiky: Výstava učebníc a čítaniek slovenčiny z obdobia 1. ČSR (1918 – 1938) (Lektoruje: Mgr. L. Němcová, PhD./doc. Mgr. M. Domenová, PhD.)

Organizačný výbor konferencie: Mgr. Valéria Závadská;  Mgr. Mariana Čentéšová, PhD.; doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD.; Mgr. Lucia Němcová, PhD.; Mgr. Gabriela Oľšavská; Mgr. Mária Ondriová, PhD.

Miesto konania konferencie: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Námestie mládeže 1, 081 89 Prešov

Späť na archív noviniek