Povinný deponát

Štátna vedecká knižnica v Prešove je konzervačnou knižnicou, ktorá získava, spracúva a uchováva povinné deponáty neperiodických a periodických dokumentov podľa zákona NR SR č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) v znení neskorších predpisov.

V zmysle uvedeného zákona sú nám vydavatelia povinní bezodplatne, na svoje náklady odovzdať 1 ks deponátu:
1. vedeckú neperiodickú publikáciu alebo odbornú neperiodickú publikáciu v tlačenej podobe,
2. vedeckú periodickú tlač alebo odbornú periodickú tlač.

Povinný deponát môžu vydavatelia zaslať na našu adresu:

Štátna vedecká knižnica v Prešove
oddelenie akvizície a spracovania fondov
Hlavná 99
081 89 Prešov

Kontaktná osoba: 

Ing. Eva Čabalová
deponat@svkpo.gov.sk
051 2451 104
0915 947 724