Duchovná kultúra pod Karpatmi stále inšpiruje

Prešov, (Tlačová správa) – Rok 2024 je Rokom kresťanskej kultúry. Pri tejto príležitosti zorganizovala Štátna vedecká knižnica v Prešove vedecké kolokvium s názvom Duchovná kultúra pod Karpatmi v hodnotových interakciách (osobnosti – pramene – dejiny).

Na podujatí sa okrem prešovských vedeckých pracovníkov zúčastnili kolegovia z bratislavského univerzitného pracoviska – Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Ústavu filologických štúdií, Katedry slovenského jazyka, literatúry a didaktiky,  doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. a prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., ale aj nitrianskeho univerzitného pracoviska Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedry slovanských filológií Mgr. Svetlana Šašerina Žeňuchová, PhD.

Na podujatí sa pripomenul význam a bohatstvo rukopisnej tradície zachytenej v cirkevnoslovanskom jazyku v priestore historickej Mukačevskej eparchie, jej mnohovrstevnosť a bádateľský potenciál aj na príklade poučiteľných evanjelií. V rámci kolokvia však jednotliví referujúci poukázali aj na kázňovú tvorbu Jonáša Záborského pôsobiaceho neďaleko Prešova, schematizmy ako zdroj informácií k cirkevným dejinám a archontológii, činnosť a vplyv gréckokatolíckych kňazov na území východného Slovenska, význam zachovaných katalógov knižníc pre výskum dejín knižnej kultúry, uplatnenie rusínskej inteligencie v období prvej Československej republiky a v nie neposlednom rade výskum slavistických tém realizovaný odbornými pracovníkmi ŠVK a bohatstvo fondov našej knižnice.

Cirkevnoslovanské rukopisné pamiatky predstavujú z hľadiska dialektológie a historickej gramatiky neoceniteľný bádateľský materiál vzhľadom na to, že zachytávajú súdobý stav jazyka i pisárovo jazykové povedomie, povedal profesor Peter Žeňuch.

V rámci diskusie odznelo mnoho podnetných otázok, ktoré môžu v budúcnosti motivovať zorganizovanie ďalšieho vedeckého kolokvia. Predpokladáme, že sa podobné podujatia v ŠVK v Prešove budú organizovať aj v budúcnosti, povedala jedna z odborných garantiek podujatia Marcela Domenová.

Ohlasy v médiách:

Duchovná kultúra pod Karpatmi stále inšpiruje.

Duchovna kul'tura pid Karpatamy dosi nadychaje.  In: Nove žyttja, č. 6.

Späť na archív tlačových správ