Rok 2023 bol pre knižnicu úspešný

Prešov, (Tlačová správa) – Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravuje hodnotenie svojej činnosti a hospodárenia v roku 2023. V priestoroch na Námestí mládeže 1 sa 15.5.2024 o 11.00 h uskutoční verejný odpočet činnosti knižnice. Samotný odpočet bude možné sledovať naživo aj na knižničnom kanáli na YouTube.

„Rok 2023 bol pre knižnicu vo viacerých ohľadoch úspešný. Naša prezentácia navonok bola veľmi dobrá a trend nastúpený ešte v čase pandémie sa ukázal ako veľmi dobrý. Snažíme sa zlepšovať a aktivity a výstupy sme prezentovali rôznorodým spôsobom, realizáciou podujatí, v tlači, na internete, v rozhlasovom aj v televíznom vysielaní, k čomu nám, dopomáha technické a technologické vybavenie, ktoré máme k dispozícii,“ povedala riaditeľka Valéria Závadská.

Potvrdením týchto slov sú aj pravidelné, mesačne aktualizované digitálne výstavy vo Window gallery / Galérii v okne na Hlavnej 99, ktoré prezentujú najmä lokálnych umelcov. Jednou z takých bola prezentácia zmenšeného modelu dvoch významných obcí Soľná Baňa a Solivar od Prešovčana Milana Babeja, ktorý knižnica nafotila, aby ich verejnosti ukázala aspoň v digitálnej podobe.

Silnou stránkou knižnice sú samoobslužné zariadenia, ktoré sú vo výpožičnom procese akceptované už pár rokov. Na báze implementovanej RFID technológie prevádzkuje súbor viacerých samoobslužných zariadení ako jediná knižnica na Slovensku. Ich prínosom je komfort pre obidve strany: knižnicu aj používateľskú verejnosť, pretože najmä služby poskytované v režime 24/7/365 bez asistencie knihovníka sú vysoko cenené.

Za vlaňajší rok sa knižnici podarilo väčšinu cieľov stanovených v kontrakte s Ministerstvom kultúry SR dosiahnuť tak ako si ich naplánovala. Na nákup fondov vynaložila viac ako 83 000 €, do fondu zaevidovala 8 207 nových prírastkov, zrealizovala vyše 158 000 výpožičiek a návštevnosť bola  takmer 300 500 fyzických a virtuálnych návštev.

Pre zaujímavosť možno dodať, že najstarším používateľom je používateľ narodený v roku 1934, priemer výpožičiek na jedného aktívneho používateľa bol 18 požičaných dokumentov a priemer na jedného registrovaného používateľa bol niečo cez 13 výpožičiek. Naša najaktívnejšia požívateľka si v roku 2023 vypožičala 285 dokumentov.

„Okrem klasických knižničných služieb je našou doménou činnosť dvoch špecializovaných útvarov: oddelenia historických knižničných fondov a dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. Obe pracoviská sú dobre etablované v povedomí širokej, ale najmä odbornej verejnosti. Svedčí o tom účasť domácich aj zahraničných prednášateľov z rôznych vedeckých a akademických inštitúcii na našich vedeckých konferenciách. To sa odrazilo na spolupráci s partnermi, s ktorými sme podpísali memorandum o spolupráci, vlani napríklad s Centrom jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity,“ pokračovala Valéria Závadská.

Jej slová potvrdil vedúci centra Roma Čonka: „Naše centrum je jedinečným celoslovenským pracoviskom, ktorého diapazón činností je skutočne veľmi široký. Vytvorilo si vlastný know-how na dokumentovanie rómskej kultúry, ktorý nemá žiadna inštitúcia na Slovensku. Jedným z vlaňajších výstupov je napríklad publikácia Vakeribena / Rozprávania, ktorá prináša ľudovú slovesnosť Rómov v jej aktuálnej podobe.“

Súčasťou fondu knižnice sú aj historické dokumenty, čo poskytuje obrovský priestor na výskum dejín knižnej kultúry, ale aj školstva, jazyka, dejín regiónu a jeho osobnostiam, vojnových dejín apod.. Práve tematike vojny bola venovaná konferencia, ktorá mala upriamiť pozornosť na udalostí, pamiatky, ale aj hodnoty, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva a ktoré vojnovým stavom vo svete vždy trpeli.

Knižnica pripravila a sprístupnila celkom 134 rôznych podujatí počas celého roka, od prednášok, výstav obrazov, prezentácií edičnej činnosti, konferencií až po vzdelávacie aktivity typu informačná výchova o práci s informačnými zdrojmi.

Podľa slov riaditeľky knižnice V. Závadskej existujú aj objektívne príčiny, ktoré mali vplyv aj na výkony a plnenie stanovených cieľov. „Priestorové možnosti knižnice sú stále obmedzené a po poslednej nariadenej redukcii zamestnancov o 10 % sú veľkým problémom aj personálne kapacity. Tieto dve skutočnosti neumožňujú rozvoj knižnice tak, akoby si predstavovala,“ dodala.

Viac informácií a faktov z činnosti knižnice prináša jej výročná správa, ktorú je možné nájsť na webovom sídle knižnice alebo na stránke Ministerstva kultúry SR, ktoré je zriaďovateľom knižnice.

Ohlasy v médiách:

Najaktívnejšia čitateľka si za rok požičala takmer tristo kníh. Štátna vedecká knižnica v Prešove sumarizovala.

Štátna vedecká knižnica v Prešove vlani evidovala 158.000 výpožičiek.

Štátna vedecká knižnica vlani zrealizovala viac ako 158.000 výpožičiek.

Rok 2023 bol pre knižnicu úspešný.

Späť na archív tlačových správ