Žiadosť o poskytnutie informácií

Povinné zverejňovanie informácií a postup pri vybavovaní žiadostí o ich sprístupnenie upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a metodický pokyn na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. v pôsobnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.
Sadzobník úhrad nákladov za poskytnutie informácií je prílohou metodického pokynu.

Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

uveďte úplnú adresu vášho trvalého bydliska vrátane PSČ
uvádzajte v tvare meno@domena napr.: pista.hufnagel@mojmejl.sk
telefónne číslo uvádzajte v tvare +421 xxx xxx
vyberte požadovaný spôsob doručenia informácií